Privacy Policy

PRIVACY POLICY EN COOKIES

Versie [2.0] – [14-05-2018] 

Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: VZW Rotary Mechelen Foundation met maatschappelijke zetel te Groenstraat 11 – 2860 Sint-Katelijne-Waver, ingeschreven bij de KBO met nummer 0755915060  en met BTW-nummer BE0755.915.060  (hierna: “Verantwoordelijke”, “Wij”).

Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt. Door het aanmaken van een klantenaccount, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

ARTIKEL 1 – ALGEMEEN

Rotary Mechelen Foundation leeft de ‘Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens’ na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de ‘Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie’. Wij houden ons eveneens aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), ook gekend als GDPR (General Data Protection Regulation).

Dit betekent dat volgende richtlijnen moeten worden gevolgd:

 • Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor ze zijn verstrekt. De doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • De verwerking van uw persoonsgegevens zijn strikt beperkt tot die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Uw uitdrukkelijke toestemming is vereist voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • De passende technische en organisatorische maatregelen werden en worden genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Er geen persoonsgegevens worden doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Ervoor gezorgd wordt dat u op de hoogte bent en erop attent wordt gemaakt van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens én dat die op een respectvolle manier zullen worden behandeld.

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Rotary Mechelen. Een verklaring werd afgelegd bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens.

ARTIKEL 2 – PERSOONSGEGEVENS

2.1. Persoonsgegevens die u ons meedeelt op het aanmeldingsformulier op de Website: Naam, voornaam, straat en huisnummer, woonplaats, land, geboortedatum, paswoord en contactgegevens (e-mail, telefoon, gsm, fax).

2. 2. De Website maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie artikel 9.

ARTIKEL 3 – DOELEINDEN VAN DE VERWERKING

3.1. Algemene doeleinden
Uw persoonsgegevens worden verzameld om de diensten of producten te kunnen leveren, het beheer van bestellingen, klachtenbehandeling, afwikkeling van de wedstrijd, aanmaken en beheren van een account op de Website,…

3.2. Direct marketing
De persoonsgegevens zullen niet worden gebruikt voor direct marketing, tenzij U hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (“opt-in”). U geeft deze toestemming eenamilg bij het plaatsen van een order. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door verzending van een e-mail aan info@rotarymechelen.be of door gebruik te maken van het onderdeel “Contacteer ons” op de Website.

3.3. Doorgifte aan derden
De persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst.

Zo worden onder meer de gegevens verstrekt aan een derde (verwerker) voor:

 • Het leveren van uw bestellingen: Bpost, DHL, DPD, Postnl, GLS
 • Het hosten van de database en website: Combell

Er worden nooit persoonsgegevens verstrekt aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee wij een verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten. In de verwerkersovereenkomst worden de nodige en afdwingbare afspraken opgenomen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.De verstrekte gegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is bv. In het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Tevens kunnen persoonsgegevens gedeeld worden met derden indien u hiervoor de toestemming geeft. Deze toestemming kan steeds worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de voorafgaande verwerking van die gegevens, voor de intrekking van die toestemming.

Er worden geen persoonsgegevens verstrekt aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU, uitgezonderd IOC, FIG, UEG, FIG-members & UEG-members voor deelname aan internationale stages & wedstrijden.

ARTIKEL 4 – DUUR VAN DE VERWERKING

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen Rotary Mechelen en U.

ARTIKEL 5 – UW RECHTEN

5.1. Recht van toegang en inzage.
U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van Uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Wij van Uw persoonsgegevens maken, dit onverwijld en binnen de maand.

5.2. Recht van verbetering en verwijdering
U bent vrij om Uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Rotary Mechelen. Daarnaast heeft U steeds het recht om Ons te verzoeken Uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

5.3. Recht op overdraagbaarheid 
U hebt het recht om uw gegevens op te vragen in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm om deze over te dragen naar een nieuwe dienstverlener. 

5.4. Recht van verzet
U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. U kunt zich echter niet verzetten tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele verplichtingen. Daarnaast heeft U steeds het recht om U te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing.

5.5. Uitoefening van uw rechten
U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar info@rotarymechelen.be, per post naar Rotary Mechelen Foundation, Groenstraat 11 – 2860 Sint-Katelijne-Waver, 2800 Mechelen of door gebruik te maken van het onderdeel “Contacteer ons” op de Website, mits bijvoeging van een kopie van Uw identiteitskaart.

5.6 Recht om klacht in te dienen
U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: : contact@apd-gba.be Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet. Indien U schade zou lijden als gevolg van de verwerking van Uw persoonsgegevens, kunt U een vordering tot schadevergoeding instellen.

ARTIKEL 6 – VEILIGHEID EN VERTROUWELIJKHEID

6.1. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

6.2. In geen geval kan Rotary Mechelen aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte, schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

6.3. U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot Uw login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van Uw computer, IP-adres en van Uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

ARTIKEL 7 – TOEGANG DOOR DERDEN

7.1. Teneinde Uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen Wij toegang tot Uw persoonsgegevens aan onze werknemers. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

ARTIKEL 8 – REGISTER NIET-INCIDENTIELE VERWERKINGSACTIVITEITEN

Niet-incidentiele verwerking van uw persoonsgegvens worden bijgehouden in een register. Indien nodige, maken wij hiervan melding bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. 

ARTIKEL 9 – COOKIES

9.1. Een ‘cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van Rotary Mechelen en geplaatst op de harde schijf van Uw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door Ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de Website.

9.2. De Website gebruikt uitsluitend volgende cookies: 

 • Taalcookie: de taal die u spreekt
 • Email cookie: username en dus email-adres
 • Livechat cookie: een cookie die gebruikt wordt bij de livechat

9.3. U kunt de installatie van deze cookies weigeren door deze uit te schakelen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat U van bepaalde functionaliteiten van de Website geen gebruik kunt maken.

9.4. Bepaalde gegevens kunnen eveneens verzameld worden zonder in cookies opgeslagen te zijn. Zij kunnen enkel gelezen worden door Rotary Mechelen en uitsluitend gedurende Uw bezoek aan de Website.

Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van Uw persoonsgegevens, neem gerust contact met ons op, hetzij per e-mail naar info@rotarymechelen.be, per post naar Rotary Mechelen, xxxxxxxxxx xx, 2800 Mechelen, België of door gebruik te maken van het onderdeel “Contacteer ons” op de Website.